Anbudskalkulasjon

Kalkulasjonssystemet er laget for å dekke behovene for anbudskalkulasjon fra de enkle små prosjekter til de store kompliserte. Systemet er brukervennlig og enkelt å bruke.

Sammenheng mellom modulene i Kppro

Systemet har tre måter å kalkulere på. Fra den enkle der en setter prisene direkte, til den mest detaljerte der en velger de ressurser en ønsker å spesifisere i kalkylen. 
En kan kalkulere prosjekter der en selv definerer postene, eller prosjekter der postene er definert av andre slik at en mottar en post-liste som skal kalkuleres. Data kan leses inn fra andre systemer i standardformatet NS3459. Registreres postene selv, kan en hente tekstene fra NS3420.

Artikler kan leses inn fra leverandører som følger definisjonene i NOBB. I så fall kan en enkelt få oppdatert artikler og priser fra leverandørene. 
For hvert prosjekt kan en kalkulere opptil 99 alternativer. Opplysninger kan enkelt kopieres fra andre prosjekter og alternativer. For hvert alternativ kan en legge til nye- / slette gamle poster, justere påslagsprosenter, ressurskostnader o.s.v. På denne måten er det enkelt å få fram komplette kalkyler for flere alternativer på samme prosjekt.

Kalkyletyper

Ved kalkulasjon av de enkelte postene kan en velge mellom 3 typer kalkulasjon, direkte prising, enkel kalkulasjon og detaljert kalkulasjon. En post som er kalkulert med en kalkulasjonstype, kan gjøres om til en annen. Ved overgang mellom kalkulasjonstyper, vil en beholde tidligere kalkulert enhetspris og beløp dersom det er logisk mulig. En kan kopiere kalkyler mellom poster og fra kalkyle av standardkoder. 
Under alle kalkulasjonstypene kan en når som helst, få fram totalt kalkulert beløp på alternativet under prosjektet. 

Direkte prising

Ved direkte prising oppgis selvkost og påslag for postene og enhetspris og beløp for beregnes. Denne kalkulasjonstypen brukes når en har hentet inn priser fra andre eller dersom eksisterende erfaringsdata foreligger i denne formen.

Enkel kalkulasjon

Ved enkel kalkulasjon brukes 5 faste ressurser, lønn, materialer, maskin, underentreprenører og diverse. 
Enhetskostnad og påslag oppgis for hver av de faste ressursene og enhetspris og beløp beregnes.

Detaljert kalkulasjon

Ved detaljert kalkulasjon velger en selv hvilke ressurser en vil bruke. En kan bruke så mange ressurstyper en ønsker for hver post. En kan alternativt oppgi artikkelnummer i stedet for ressurs, i såfall vil opplysninger om ressurs og kostnad hentes fra artikkelkatalogen. For hver ressurs oppgis enhetskostnad, enhetsmengde eller kapasitet og påslag. Enhetspris og beløp beregnes ut fra de oppgitte detaljer.

Automatisk kalkulasjon

Alle postene som har oppgitt kode, oppdateres med kalkyle fra standardkoder. Dette er en rask måte å komme fram til en standard kalkyle for et prosjekt.

Rapporter

  • Anbudskalkyle - viser alle poster i alternativet med enhetspris og beløp. For hvert kapittel gis delsummer og til slutt totalsum for alternativet.
  • Detaljert kalkulasjon -viser detaljene i kalkylen for hver post for alternativet.
  • Tilbud - under tilbud kan det skrives ut et komplett tilbud med standard heading, alle poster med mengder og priser og avslutning med forbehold.
  • Sum anbudskalkyle - viser sum selvkost og beløp for hver av de faste ressursene lønn, maskiner, materialer, underentreprenører og diverse.